Heeft u nog vragen ?

Contacteer ons via
0495 28 64 340495 28 64 34

Algemene voorwaarden

1. Verkoper

Blubke heeft haar maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Steenweg 17 en is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0696251944 - BTW-nr: 0696.251.944.

2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, onder voorbehoud van uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben, het volledige bedrag (incl. verzendingskosten) voldaan is en nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, net als de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en medegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk gebeuren. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Indien de Koper dit pakket  alsnog wenst via verzendingsdienst te ontvangen zijn de verzendkosten ten laste van de Koper. U kan dit pakket ook zelf komen afhalen te 3570 Alken, Steenweg 17, of dit door derde laten afhalen. In het laatste geval is het nodig dit telefonisch of per mail te laten weten aan Blubke. U kan indien u dat wenst een telefonische afspraak maken met precieze datum en tijd.

Onder voorbehoud van andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld bij het invullen van de bestelorder.
Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, onder voorbehoud van in geval van opzettelijke vertraging.

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de som, inclusief alle kosten en verzendingskosten.  Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen niet te verzenden.

6. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (1) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 8 dagen na de levering en (2) in geval van verborgen gebreken,

8 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

7. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout van onzentwege. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of  onrechtstreekse schade toegebracht door de verzendingsdienst, het transport  of van welke andere aard ook, door de Koper geleden.

8. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop. De consument kan de goederen terugsturen binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Blubke de kruidenspecialist, Steenweg 17, 3570 Alken, België. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

9. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Inbegrepen moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling

De bestelorders via onze webshop zijn betaalbaar op onze zetel te 3570 Alken, Steenweg 17.
Het bedrag kan men storten op rekeningnummer:

  • IBAN: BE95 0011 6933 1158 // BIC GEBA BE BB
  • via PayPal

elke klacht betreffende het bestelorderbedrag dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief of per mail te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van deze bestelorder.

Indien u een factuur wenst voor deze producten geeft u de naam op van uw bedrijf op samen met het BTW-nr. U kan deze aanvraag plaatsen bij opmerkingen. Bij particulieren is de bestelorder geldig als bewijs. U doet er goed aan een afdruk te maken van deze bestelorder. Alle bestelorders worden zonder uitzondering verwerkt en verzonden na volledige betaling.

Bij gedeeltelijke betaling van de bestelorder of de verzendkosten hiervan of indien de verzendingskosten niet in overeenstemming zijn met het land van verzending wordt u per mail op de hoogte gebracht van dit gegeven samen met het ontbrekende bedrag. U mag en kan dan dit bedrag bijstorten op onze bankrekening of via PayPal. Indien u met dit gegeven niet akkoord kan gaan kan u de reeds gedeeltelijke betaling terug eisen tot 14 dagen na de uitvoering hiervan, de consument moet de verkoper hiervan schriftelijk of per mail op de hoogte brengen samen met de bankrekening waar het bedrag kan worden teruggestort. We behouden het recht om administratiekosten aan te rekenen, deze worden afgetrokken van het terug te storten bedrag.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gedeeltelijke of niet-betaling van een factuur of bestelorder op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

11. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internetsite van Blubke.be, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Blubke zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, ...).

13. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken